Skvělá cena. Nejste blízko přírody. Jste v přírodě. Nákupy ( TESCO, LIDL, BILLA, PENNY) , restaurace to mám na celý den… Kolo? Bowling? Tenis? Squash? Koně? V zimě hokej na rybníku nebo lesní túra na běžkách? Já nevím, kam dříve…

Financování

Zajistíme pro Vás 100% finančních zdrojů včetně rezervačního poplatku!

Postup při koupi bytové jednotky

  • Ústní rezervace po dobu 3dnů
  • Rezervační smlouva ( bytová jednotka ), rezervační poplatek ve výši 65.000,-Kč se splatností do 5ti pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy
  • Do deseti dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní kupující uhradí druhou část kupní ceny ve výši 30%. V případě úhrady této části kupní ceny prostřednictvím hypotečního úvěru je lhůta prodloužena na 60 dnů.
  • Do deseti dnů po oznámení o dokončení hrubé stavby uhradí kupující další část z kupní ceny ve výši 30%.
  • Kupní smlouva je smlouva, kterou se bytová jednotka převádí z prodávajícího na kupujícího. Uzavírá se po dokončení stavby. Do 20ti dnů od podpisu této smlouvy, uhradí kupující zbývající část kupní ceny.

Po dohodě s investorem je možno nastavit individuální platební kalendář.

Splátkový kalendář

Nabízíme klientům tento splátkový kalendář

  Částka Splatnost
I. záloha 65.000,- Kč z kup. ceny splatná do 5ti dní po podpisu rezerv. smlouvy, je součástí kupní ceny
II. záloha 30% z kup. ceny splatná do 10 (60) dnů od podpisu smlouvy o budoucí smlouvy kupní
III. záloha 30% z kup. ceny splatná do 10 dnů po oznámení o dokončení hrubé stavby
Doplatek zbývající část kupní ceny splatný po dokončení projektu do 20 dnů od podpisu kupní smlouvy

Fáze výstavby

Platební kalendář při úhradě kupní ceny bytové jednotky prostřednictvím hypotečního úvěru ČSOB.

Fáze  
1) Rezervační smlouva  
2) 35% úvěru
(prohlášení vlastníka k rozestavěným bytovým jednotkám + protokol o stavu stavby)

rozestavěnost 40 - 50%

- čerpání proti návrhu na vklad zástavního práva
- předložení originálu pojistné smlouvy, pojistky nebo návrhu na uzavření pojistné smlouvy k Předmětu zajištění
- předložení originálu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní k objektu úvěru
- kompletní svislé konstrukce
- kompletní vodorovné konstrukce
- provedení stropu u posledního nadzemního podlaží u ploché střechy nebo provedení nosné konstrukce krovu u šikmé střechy včetně položení základní krytinyv - bude provedena konstrukce schodiště
= hrubá stavba včetně základní krytiny
3) 30% úvěru
Protokol o stavu stavby

rozestavěnost 55 - 74%
- provedení hrubých rozvodů ÚT
- provedení hrubých rozvodů elektro, rozvodů silnoproudu a slaboproudu
- provedení hrubých rozvodů ZTI
- osazení oken
= okna, vnější dveře, hrubé rozvody, izolace podlah, hrubé podlahy
4) 30% úvěru
Protokol o stavu stavby

rozestavěnost 75 - 94%
- provedení vnitřních omítek
- provedení betonových podlah
- provedení vnitřních obkladů
- kompletace elektroinstalací, ZTI, ÚT
- provedení fasádní omítky a klempířských prvků
- provedení napojení přípojek sítí
= vnitřní omítky, kompletace ÚT, hrubé rozvody elektro a ZT, přípojky sítí do budovy
5) 5% úvěru
- předání kopie dokladu prokazujícího právo užívat dokončenou stavbu – Objekt úvěru
- oznámení stavebnímu úřadu, kolaudační souhlas, příp. kolaudační rozhodnutí s návrhem na vklad KR do katastru nemovitostí
Dokončení venkovních a terénních úprav


Zajistíme pro Vás 100% finančních zdrojů!